Hakkımızda

Genel Amaç

ÖNDER Akademinin amacı ilim, kültür ve sanat alanlarında; nitelikli proje ve programları hayata geçirmek, örgün, yaygın veya uzaktan eğitim yoluyla İHO mensup ve mezunların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, araştırma ve danışmanlık çalışmaları gerçekleştirmek ve ÖNDER’in yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Misyon

Bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında paydaşlarıyla birlikte istikamet üzere değer üreten eğitim, araştırma, geliştirme ve yayın çalışmaları gerçekleştirmektir.

Vizyon

İlim ve irfan sahibi beynelmilel fertler yetişmesine öncü olmaktır.

Temel Değerler

ÖNDER Akademinin temel değerler aşağıda sunulmuştur:

 • İyiliği prensip edinmek
 • Ehliyet ve liyakate önem vermek
 • Güvenilir olmak
 • İş birliği ve dayanışma içinde olmak

Temel Politikalar

 • İHO mensup ve mezunlarına; akademik, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim, araştırma ve geliştirme süreçlerini istikamet üzere yürütmeyi gözetir.
 • Önder Akademi, öğrendiklerini hayata tatbik eden, sürekli gelişmeyi amaç edinip ekip çalışmasına önem veren, donanımlı ve erdemli bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
 • İHO aktif görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer tüm iş görenlerin gelişimini ihtiyaç duyulan mesleki yeterlikler çerçevesinde destekler.
 • Örgün programlarda eğitim gören öğrencilerin yanı sıra, öğrenci velilerinin de sürece dâhil edildiği hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan örgün ve uzaktan eğitim programları yürütür.
 • Nitelikli ve etkili eğitim müfredatı hazırlayan, akademik ve uygulama ağırlıklı araştırma ve yayın faaliyetlerini ve projeleri destekleyen, araştırma ve yayın yapılabilmesi için gerekli imkânları sunan ve teşvik eden bir anlayışı esas alır.
 • Yenilikçi, girişimci ve misyonu olan eğitmenlerin/araştırmacıların yanı sıra; görevin gereklerine uygun bilgiye ve beceriye sahip idari kadrolarla çalışır.
 • Akademideki eğitmen ve idari personelin değerlendirilmesini performansa dayalı bir sistem çerçevesinde yapar.
 • İnsanı merkeze alan ve onun üretkenliğinin en üst düzeyde ortaya çıkmasını sağlayan; ahlaki değerleri ön planda tutan katılımcı, şeffaf ve mevzuata uygun bir yönetim tarzı esas alır.
 • Faaliyetlerin tümünde bireysel ve toplumsal açıdan; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime katkıyı öne çıkarır.
 • Mali kaynak çeşitliliğinin artırılmasına önem verir.
 • Kaynakları etkin, verimli ve etik değerleri dikkate alarak hesap verilebilirlik çerçevesinde kullanır.
 • Akademinin tanıtımı için hedef kitlelere doğru usullerle ve doğru mecralarda ulaşmayı esas alır.
 • İlim, kültür ve sanat dünyası ile yakın iş birlikleri gerçekleştirir.
 • ÖNDER Genel Merkez politikalarına uygun ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler veya bu etkinliklere destek olur.
 • Yazılı-görsel basın ile ilişkilerde ve sosyal medyadaki tanıtımlarda çeşitliliği ve sürekliliği önemser.

Faaliyet Alanları

Akademinin faaliyet alanları şunlardır:

 • İHO mensuplarının ve mezunlarının ilim, kültür ve sanat alanlarında kişisel, mesleki ve akademik gelişimlerini hedefleyen ulusal ve uluslararası düzeyde model kurs ve sertifika programları geliştirmek, pilot uygulamalar yürütmek, tematik ve diğer eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Akademinin amaçları doğrultusunda araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya diğer dillerde yayımlamak, akademik bilimsel yayın çıkartmak, mutat değerlendirme raporları hazırlamak, ulusal ve uluslararası nitelikte toplantı, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
 • Akademi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak,
 • Akademinin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Akademinin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,
 • Akademideki örgün eğitim programların ve/veya derslerin eşgüdüm ve uygulama faaliyetleri kapsamında uzaktan eğitim ile etkin ve verimli biçimde desteklenmesini ve/veya yürütülmesini temin etmek,
 • Akademinin ilgi alanına giren konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,
 • Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak,
 • Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

Stratejik Plan

PDF formatındaki planı görüntüleyin.